Pàgines d'informació diversa

1

1

dijous, 31 de març de 2016

Bases concurs “Prevenció riscos laborals”

 
1.- OBJECTIU

L’objectiu d’aquest premi és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, d’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara, els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

2.- PARTICIPANTS

La participació és oberta a l’alumnat d’ESO, BAT I Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior i PFI de l’Institut Flix.

3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació és fins el 15 d’abril 2016.

4.- PRESENTACIÓ DE LA FOTOGRAFIA

L’alumnat interessat presentarà a concurs una fotografia, que haurà d’imprimir en format DIN-A4 i entregar al professor de Tecnologia o de FOL.

Cada fotografia ha d’anar acompanyada d’un text amb una breu explicació del que es vol transmetre amb cada imatge.

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ

En la valoració de les fotografies, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

• L’adequació i la claredat de la fotografia en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció en positiu de riscos laborals). Es valorarà que la fotografia incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
• La qualitat tècnica i artística.
• L’originalitat de la idea.
• La incorporació d’aspectes innovadors i creatius.

Juntament amb la creació artística i l’eficàcia dels missatges a transmetre es destacarà el respecte a les persones; per la qual cosa, seran rebutjades totes aquelles fotografies que suposin una invasió de la privacitat de les persones, sense la seva autorització. També seran rebutjades aquelles fotografies en què, per fer-les, s’hagin creat o simulat situacions de risc, així com aquelles que continguin o facin referència a marques de tercers.

6.- JURAT

Professorat del Departament de Tecnologia, FOL, VIP i Comissió d’Imatge.

7.- PREMIS

1ra modalitat: alumnes de 1r cicle de l’ESO
2na modalitat: alumnes de 2n cicle de l’ESO
3a modalitat: Batxillerat i CFGS
4a modalitat: CF GM
5a modalitat: PFI
Per cada modalitat hi haurà un premi.

TEMÀTICA 

FACTORS PSICOSOCIALS
Càrrega de treball física
Fatiga mental
Desmotivació laboral
Estrès laboral (mobbing i síndrome burnout) 

FACTORS DE SEGURETAT
Eines i màquines.
EPI’s (Equips de Protecció Individual).
Escales, portes, rampes, baranes, etc.
Senyalització
Llocs de treball: tallers, oficines, fàbriques, etc. 

FACTORS MEDIOAMBIENTAL
Exposició a productes tòxics i químics.
Exposició a temperatures extremes, radiació, vibració, soroll, etc.
Exposició a virus, bactèries, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari